Uczymy i wychowujemy od 1916 roku

PROCEDURY POSTĘPOWANIA 
W TRUDNYCH SYTUACJACH 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MARIANCE

 

DOTYCZĄCE DEWASTACJI MIENIA SPOŁECZNEGO LUB OSOBISTEGO

1.      Przekazanie informacji uczniom i rodzicom o tym, że za świadome niszczenie mienia ponoszą odpowiedzialność materialną.

2.      Informacje o dewastacji mienia przekazuje świadek zdarzenia (nauczyciel, uczeń, pracownik szkoły) wychowawcy klasy, której ten problem dotyczy.

3.      Wychowawca:

- prowadzi rozmowę uświadamiającą z całą klasą na temat zdarzenia, wskazując straty ponoszone przez wszystkich, których dotyczy zaistniała sytuacja;

- prowadząc rozmowę nie ocenia sprawcy tylko popełniony przez niego czyn;

- prowadzi rozmowę, w trakcie której zwraca uwagę na pozytywne aspekty przyznania się do winy i dania świadectwa prawdzie;

- wspólnie z zespołem klasowym ustala formę naprawy szkody.

4.      Jeśli nie można ustalić sprawcy, wychowawca przekazuje sprawę dyrekcji szkoły.

 

DOTYCZĄCE UŻYWANIA ŚRODKÓW UZALEŻNIAJĄCYCH

1.      W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia użycia przez ucznia środków psychoaktywnych wychowawca powinien:

- przeprowadzić rozmowę wychowawczą z uczniem,

- powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji,

- przeprowadzić godzinę wychowawczą na temat szkodliwości używania środków uzależniających,

- realizować program profilaktyczny,

- zorganizować prelekcję dla rodziców na w/w temat,

- przekazać rodzicom informacje dotyczące instytucji wspierających walkę z uzależnieniami.

2. W przypadku nagminnego stosowania przez ucznia środków uzależniających należy:

- obniżyć ocenę z zachowania;

- udzielić nagany lub innej kary zgodnie ze Statutem Szkoły;

- wystąpić do sądu (Wydział Spraw Nieletnich) o nadzór kuratora.

3. W przypadku rozprowadzania w szkole lub jej sąsiedztwie w/w środków pracownik szkoły (wychowawca, nauczyciel, dyrektor szkoły) powiadamia policję o zaistniałym fakcie.

DOTYCZĄCE KRADZIEŻY

1. Poinformowanie uczniów i rodziców o:

- poniższej procedurze;

- tym, że cenne przedmioty nie mogą być przynoszone do szkoły;

- w sytuacjach, kiedy giną uczniowi rzeczy, szkoła nie prowadzi śledztwa,

2. Zgłoszenie przez poszkodowanego ( bezpośrednio po zauważeniu) kradzieży do wychowawcy klasy lub innego nauczyciela.

3. Rozmowa wychowawcza ze świadkami - jeśli tacy są wskazani.

4. Jeśli świadkowie lub osoba poszkodowana nie wskazuje sprawcy kradzieży to należy:

- poinformować rodziców poszkodowanego o kradzieży;

- przekazać rodzicom informację o możliwości zgłoszenia tego faktu policji. Policja przyjmuje zgłoszenie o popełnieniu przestępstwa od poszkodowanych.

5. Jeśli świadkowie lub osoba poszkodowana wskazuje sprawcę kradzieży to należy:

- wezwać rodziców zainteresowanych stron;

- przeprowadzić mediacyjną rozmowę wychowawczą rodziców i uczniów.

6. Wychowawca klasy, w której miało miejsce takie zdarzenie ma obowiązek przeprowadzenia godziny wychowawczej na temat kradzieży samodzielnie lub z pomocą kompetentnych osób (policjant, psycholog).

 

DOTYCZĄCE NIEOBECNOŚCI SZKOLNYCH

1. W ramach pracy zespołów klasowych analiza frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

2. W przypadku stwierdzenia częstych nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia powiadomienie rodziców/ prawnych opiekunów przez wychowawcę klasy (ustnie lub telefonicznie),

3. Jeśli nie ma możliwości porozumienia telefonicznego lub osobistego z rodzicami/prawnymi opiekunami, wychowawca powinien wysłać pisemne zawiadomienie o konieczności spotkania z wychowawcą.

4. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami/ prawnymi opiekunami mającej na celu ustalenie metod postępowania z uczniem.

5. Jeśli to nie przyniesie skutku należy doprowadzić do rozmowy z dyrektorem szkoły.

6. W przypadku dalszego uchylania się od obowiązku szkolnego wysłanie do rodzica/ prawnego opiekuna upomnienia w sprawie regularnego posyłania dziecka do szkoły.

7. Niepodjęcie przez ucznia nauki w ciągu 7 dni od daty otrzymania upomnienia spowoduje nałożenie wobec rodziców grzywny w celu przymuszenia (zgodnie z Dz. U. Nr 36 poz, 161 z 1991 r., z późniejszymi zmianami).

8. W przypadku notorycznego unikania kontaktów rodzica ze szkołą wychowawca doprowadza do spotkania z rodzicami w obecności policjanta lub wystosowuje prośbę o przeprowadzenie przez policję wywiadu środowiskowego,

9. Skierowanie sprawy do sądu rodzinnego i nieletnich celem rozpatrzenia sytuacji rodzinnej ucznia.

 

 

 

Zdjęcie Artykułu

 

 

Certyfikaty

cert1

 

kod certyfikatu

Odwiedziło nas:

Dzisiaj16
W tym miesiącu450
Wszystkich gości35748